НА ГОЛОВНУ СТОРІНКУ Спілка поляків Кіровоградщини Полонія імені Кароля Шимановського www.polonia.kr.ua
   

Реклама на сайті Спілки поляків Кіровоградщини

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim, 24-300 Opole Lubelskie, ul. Kolejowa 2 przedstawia ofertę w zakresie kształcenia uczniów obcokrajowców w Polsce, w roku szkolnym 2017/2018.

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki

Об’єднання поляків Кропивницького "Полонія" імені Кароля Шимановського - www.polonia.kr.ua - Związek Polaków Kropywnycki
Dla młodzieży nie będącej obywatelami Polski proponujemy rozpoczęcie nauki od 1.09.2017 razem z polskimi kolegami, naukę w wybranym przez siebie zawodzie technik ogrodnik-technik agrobiznesu, technik usług fryzjerskich, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności. W trakcie nauki będzie dodatkowo prowadzony nieodpłatnie języka polskiego.
Uczeń w czasie pobytu w Polsce związanego z realizacją nauki w naszej szkole ma przydzielonego opiekuna prawnego z pośród nauczycieli naszej szkoły.
Dane o szkole:
Lokalizacja szkoły:
24-300 Opole Lubelskie, ul. Kolejowa 2
Kluczkowice 7, 24-300 Opole Lubelskie- technik ogrodnik
Strona: www.zszopolelubelskie.pl
Poziom kształcenia – technikum dla młodzieży
Okres kształcenia – 4 lata
W czasie kształcenia uczniowie będą realizowali program kształcenia ogólnego i zawodowego obowiązujący dla uczniów technikum. Dodatkowo dla ułatwienia adaptacji i pomocy w nauce będą realizowane dodatkowe lekcje z języka polskiego.
W programie technikum uczniowie uczą się: języka angielskiego oraz drugiego języka według własnego wyboru: język niemiecki, język rosyjski.
Dla uczniów mających trudności w nauce będą zorganizowane dodatkowe zajęcia umożliwiające usunięcie trudności edukacyjnych.
Absolwent technikum otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły średniej oraz ma prawo przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz do państwowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzaminy te organizowane są w szkole do której uczęszcza uczeń.
Uczeń, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje państwowy dyplom, oraz tytuł technik, potwierdzający kwalifikacje zawodowe, oraz suplement tego dyplomu w języku angielskim, potwierdzający uzyskane kwalifikacje na terenie Unii Europejskiej.
Po uzyskaniu świadectwa maturalnego absolwent może kontynuować naukę na uczelniach wyższych w Polsce lub podjąć pracę na terenie Polski, Unii Europejskiej lub własnego kraju.
W klasie drugiej technik ogrodnik, uczniowie realizują bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii B i po zdaniu egzaminu państwowego uzyskują prawo jazdy uprawniające do kierowania samochodami osobowymi i ciągnikami rolniczymi. Prawo jazdy może być wydane w formie dokumentu międzynarodowego.
Kształcenie praktyczne w zawodach technik ogrodnik realizowane jest w pracowniach szkolnych oraz gospodarstwie ogrodniczym o pow. 60 ha wchodzącym w skład szkoły.
Kształcenie praktyczne w pozostałych zawodach realizowane jest w pracowniach szkolnych oraz w zakładach pracy na terenie Polski oraz za granicą.
Szkoła posiada w pełni przygotowane pracownie oraz profesjonalną kadrę pedagogiczną.
Lekcje i zajęcia praktyczne realizowane są przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. W sobotę realizowane są zajęcia dodatkowe umożliwiające rozwijanie uzdolnień i zainteresowań indywidualnych ( zajęcia sportowe, kulturalne, wspomagające edukację i rozwój uczniów). Niedziela jest dniem wolnym od zajęć szkolnych.
Warunki zamieszkania:
Uczniowie będą mieszkali razem z polskimi kolegami w internacie.
Zakwaterowanie w internacie w 3 osobowych odnowionych pokojach.
W internacie funkcjonuje własna kuchnia i stołówka zabezpieczająca wyżywienie dla jego mieszkańców przez 7 dni w tygodniu.
Mieszkańcy internatu będą mogli korzystać nieodpłatnie z Internetu.
Uczniowie mieszkający w internacie będą objęci całodobową opieką osób dorosłych, wychowawców i pracowników szkoły oraz będą mieli zabezpieczony dostęp do opieki medycznej.
Wymagania dla kandydatów:
Świadectwo ukończenia IX klasy szkoły na Ukrainie lub odpowiedniej w innym kraju wraz z tłumaczeniem na język polski.
Wiek poniżej 18 lat w roku rozpoczęcia nauki w Polsce.
Dokumenty potwierdzające prawo do pobytu w Polsce (paszport, wiza).
Przestrzeganie prawa obowiązującego uczniów w szkołach w Polsce.
Kopia aktu urodzenia wraz z tłumaczeniem na język polski.
Pisemne oświadczenie rodzica o przekazaniu opieki prawnej nad uczniem, wskazanemu przez dyrektora szkoły nauczycielowi – na załączonym druku.
Oświadczenie rodzica o zabezpieczeniu środków na utrzymanie ucznia w Polsce.
Kwestionariusz osobowy – druk załączony

Finansowanie:
Kształcenie w szkole jest bezpłatne.
Egzaminy organizowane w ramach procesu kształcenia są również bezpłatne.
Płatny jest nieobowiązkowy egzamin na prawo jazdy kat. B w klasie III
Uczniowie korzystają bezpłatnie z wszystkich obiektów i wyposażenia szkoły na takich samych zasadach jak uczniowie z Polski.
Uczniowie pokrywają obowiązkowo koszty związane z wyżywieniem, ubezpieczeniem zdrowotnym oraz zamieszkaniem w internacie i dowozem do szkoły w wysokości:
410 PLN ( złoty polski ) za miesiąc pobytu w internacie ( wyżywienie i zakwaterowanie) oraz 50 zł miesięcznie na ubezpieczenie zdrowotne i 50 zł miesięcznie za dowóz szkolnym autokarem z internatu do szkoły. Razem 510zł za miesiąc
6. Jednorazowa opłata na komitet rodzicielski – 35zł za rok oraz jednorazowe
ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków – 50zł za rok.

W ramach opłaconego ubezpieczenia zdrowotnego uczniowie obcokrajowcy korzystają nieodpłatnie z podstawowej opieki medycznej na takich samych zasadach jak Polacy. Ubezpieczenie to nie obejmuje kosztu zakupu leków.
Proponowana oferta jest propozycją rozpoczęcia współpracy od roku szkolnego 2017/2018
oraz kontynuowania w kolejnych latach.

Z poważaniem
Z-ca dyrektora
Lech Borkowski
Tel: +48 603 728 207
mail: lech1959@o2.pl

Зацікавила стаття? Віддячте авторові - поділіться посиланням із друзями!!!

Маєш що сказати?

Confirm that you are not a bot - select the biggest circle:

Facebook
Polskie Radio
Корисні посилання
© www.polonia.kr.ua - Об'єднання поляків Кіровоградщини - Stowarzyszenie Polaków Regionu Kirowogradzkiego "Polonia" im. K. Szymanowskiego 2010 - 2016 | Założył i podtrzymuje stronę - Artem Dubowyk